Prof. Witold Danikiewicz
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Historia spektrometrii mas jakiej nie znamy – Wykład otwierający konferencję

Profesor Danikiewicz jest specjalista w zakresie badania mechanizmów: reakcji jonów z cząsteczkami obojętnymi w fazie gazowej i w roztworze;  fragmentacji biomolekuł z użyciem spektrometrii mas. Wykorzystuje technikę ruchliwości jonów sprzężoną ze spektrometrią mas do badania struktury jonów oraz oddziaływań niekowalencyjnych jonów z cząsteczkami obojętnymi w fazie gazowej. Swoje doświadczenie wykorzystuje do rozwijania zastosowań spektrometrii mas w analizie zanieczyszczeń leków i innych produktów dostępnych na rynku oraz w badaniach związków organicznych obecnych w atmosferze. Swoje doświadczenie w obszarze chemii organicznej wykorzystuje także w badaniach reakcji nitrozwiązków i innych elektrofilowych związków aromatycznych z nukleofilami.

Prof. Anna Gambin,
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
Uniwersytet Warszawski

Algorytmiczne wyzwania spektrometrii mas – Wykład kluczowy S3

Prof. Anna Gambin jest prodziekanem ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim (kadencja 2016-2024). W swojej pracy naukowej zajmuje się matematycznym modelowaniem procesów molekularnych oraz efektywnymi algorytmami do analizy danych biomedycznych. Ostatnio jej badania skupiają się na metodach obliczeniowych wspierających diagnozowanie medyczne oparte na danych genomowych i proteomicznych.

Prof. Michał Dadlez,
Instytut Biochemii i Biofizyki,
Polska Akademia Nauk

Spektrometria mas ujawnia silną dynamikę struktur białkowych i weryfikuje podstawowe paradygmaty biologii strukturalnej – Wykład kluczowy S5

prof. Michał Dadlez (Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk) jest specjalistą w zakresie zastosowania spektrometrii mas w badaniach z dziedziny biomedycyny. Kieruje Środowiskową Pracownią Spektrometrii Mas (IBB) wykonującą analizy z zakresu preoteomiki i metabolomiki. Jego szczególne zainteresowania dotyczą badania dynamiki struktury przestrzennej białek przez monitorowanie kinetyki wymiany wodór-deuter protonów amidowych łańcucha głównego białek.

Zarejestruj się i zgłoś swój abstrakt do 15 lipca 2023 r. (termin wydłużony)